6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TEDARİKÇİLER İÇİN VERİ AKTARIMI AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

TROUW NUTRİTİON TR GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

TROUW NUTRİTİON TR GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla  hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz”i de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı: TROUW NUTRİTİON TR GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş

Adres EHLİBEYT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO: 106 İÇ KAPI NO: 10 ÇANKAYA / ANKARA

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.) 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a, c” ve “ç” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan amaçlarla veriler toplanmaktadır:

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

İşlenen Veriler: Telefon, Yerleşim Yeri Adresi, E-posta.

Kişisel Veri İşleme Amacı:

-        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

-        Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

-        Mal / Hizmet Satış, Satın Alma, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

-        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

-        Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-        Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c ve ç” bentlerinde belirtilen:

-        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

-        Hukuki sebepleri kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

İşlenen Veriler: Ad, Soyad, TCKN, Doğum Yeri, Islak İmza, E-imza, İmza Fotokopisi/Taraması

Kişisel Veri İşleme Amacı:

-        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

-        Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

-        Mal / Hizmet Satış, Satın Alma, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

-        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

-        Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

-        Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c, ç ve e” bentlerinde belirtilen:

-        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

-        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

-        Hukuki sebepleri kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

Finansal Veriler: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

İşlenen Veriler: Banka Hesap No, IBAN No

Kişisel Veri İşleme Amacı:

-        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

-        Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

-        Mal / Hizmet Satış, Satın Alma, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

-        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

-        Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

-        Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “c, ç ve e” bentlerinde belirtilen:

-        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

-        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-        Hukuki sebepleri kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Hukuki İşlem Verileri: Bu veri kategorisi adli makamlarla tüketici hakem heyetleri ile ilgili yazışmalarda yer alan bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amacı:

-        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

-        Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, ç ve e” bentlerinde belirtilen:

-        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

-        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

-        Hukuki sebepleri kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Diğer Kişisel Veriler.

İşlenen Veriler: Araç Plaka Numarası

Kişisel Veri İşleme Amacı: Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.

Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a” bentlerinde belirtilen: Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Hukuki sebepleri kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

-        İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

-        Özel sigorta şirketleri ve bankalar,

-        Hukuki işlerinin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,

-        Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,

-        Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız yurtiçi kuruluşlara

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamızın tabi olduğu yasal mevzuat kapsamında yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Hakları  

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında haklarınız düzenlenmiştir. Bu kapsamdaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre EHLİBEYT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO: 106 İÇ KAPI NO: 10 ÇANKAYA / ANKARA adresine yazılı olarak info.tr@trouwnutrition.com adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilirsiniz.